+7 (495) 77-664-77, 364-53-40
+7 (495) 021-11-25
(c 10.00 do 18.00)

 
 
��������� ��������!� �� � � � � � � � � � � �

��� «��������» (������� ���� � ������� ������������ ������� �������� )�
� �������� ����� ����� �������� ������ � ������, �
�� ��������� ���������� ������������,���� ����������� ������� ������� ��� ���� ����� ��� ������ (� �� ���������� �� ������� �������, �� ������ ������ ���������), ����������� ����������� ����� �������� �������, ������������ � �� �����������, �������� ���� ��������� � ����������, ��� ��������, ��������� ������������ � ������� �� �������� ����� ������ ����������� ����������, � ����� ������������� � ��������, �������������, �������� ������ ������� ��� ���������� ������������ �����, ������������� �� ��������� ����, ����� ���������� ��������. ���� ����������� ������� ������� ��� ���� ����� ��� ������ (� �� ���������� �� ������� �������, �� ������ ������ ���������), ����������� ����������� ����� �������� �������, ������������ � �� �����������, �������� ���� ��������� � ����������, ��� ��������, ��������� ������������ � ������� �� �������� ����� ������ ����������� ����������, � ����� ������������� � ��������, �������������, �������� ������ ������� ��� ���������� ������������ �����, ������������� �� ��������� ����, ����� ���������� ��������.�
� ������ ����������� ��� ������. �
1. � ����������� ����� ����������� ������� �������� ����� ����������� �� ��������� ��� ��������� �����, ������ ����� ����� �� ������ ����� � ���� ������� �������. �
2. � ��������� ������� ������� ������, �� �������� �� ���� ��. ����� ������ ���������� ������ � ������ , ������� � ���������� �� ������ ������� ������������ ��� ����� � ���� ������� ������� �� ����� ��� ����� www. Genfish. ru �
3. � ������ ����� � ������ � ��������������� ���� �� ������� �������� �����, ��� ����������� ������ �� �������� ������ �������� ��������. �
4. � ���� ���� ����� ���������� ��������� ����� �������������� � ���������, �������� ������ � ��������������� ���������. �
5. � ���� ���� ����� ������� ����� � ��������� ������ � ��� �������� ������, ������� � ������ �������� ����� � ������� �������� �
6. � ������ � ������ �������� ����� ����� ����, � ����� ����� ������, ����������� ����������� ����������� ��������� ������ , � � ������ , � ������� ����� ��������� ���� ���������� , �������� ���� � ��������������, �������� ����������� ����� �� ���, �� ������ ���� �������� ��������� ���������� ��� �������� ������� �������. �
7. � ������� ������������ ��� �������, �� ����� ��������� �� ��������������� ������� �� ��� �������� ������������ �����. ���� ��������� �� ����������, ������������ � ���������� �����������, ������� �� ��������� ��������� ���-��, ������ �� ����, ��� ����� ������, ( ���-�� ������ ������, �������� �� ���������, � ���������� � 5 �� ) ,����� ���� �������� �� ������ ��������� � ����� , ����� �� ������� ���������� � �� ����� ���������� ��������������� ��� ���������. ����� �������� ������ , �� ������ ������ �������� ����� ���������� ���� ������. �
8. � ��������� ����� , � ��������� �� ������ ���������� ����� , �� ��������� �� �������� �������� �� ������� ������ ���������������� ��������� ����� ������� ��� ����������, �������� �������� ��� �� �������� �������� �����. ����� ����� ������� ������� ��������� �����. �
9. � ��� ������ �������� �� ������ �������� ����� ����������� � ������, ������������ ,�������� ��������� ��� ����� ���������/ ��������� ��������� � ������� �������, ��������� ������ ������������ � ����� ������������� �� ��� �����������������. ��������� ������ �� ������ ������� ��� ������������ ������. �� ��������� ������� ������� ���������� �����. �
10. � ��������� ������ ����������� � ��������� ��� ���� � �������, �������� ��� ����� ������ � ���������� � � ��������� �����, � ���� �������� ��������, ������� �������� ���� �������� ������ � ��� �������.
� � � � � � � � � � � � � � ��